English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Newsroom  Noutăți  Şedinţă CUC fără soluţii

Şedinţă CUC fără soluţii


Problemele cheie ale Zonei de Securitate, abordate în cadrul şedinţei Comisiei Unificate de Control (CUC) din 22 septembrie, au rămas în mare parte nesoluţionate. Tentativele delegaţiei organelor constituţionale ale Republicii Moldova de a găsi căi de rezolvare a acestora s-au ciocnit de poziţia dură a delegaţiei administraţiei de la Tiraspol.

Membrii delegaţiei noastre şi-au exprimat îngrijorarea în legătură cu conlucrarea dintre organele de drept în raionul cu regim de securitate sporit (oraşul Bender). Deşi în acordul din 1992 este prevăzută colaborarea dintre poliţie şi miliţia transnistreană acest acord nu se respectă. Mai mult, recent superiorii miliţiei transnistrene au emis ordine prin care orice acţiuni ale poliţiei în oraşul Bender urmează a fi considerate ilegale şi anunţate structurile transnistrene. Membrii delegaţiei noastre au ţinut să precizeze faptul că prin astfel de acţiuni ale administraţiei de la Tiraspol se încalcă flagrant atît acordul din 1992, cît şi hotărîrile CUC care prevăd colaborarea dintre cele două structuri de asigurare a ordinii publice.

O pseudo-problemă abordată de delegaţia transnistreană ar fi modernizarea drumului ce duce spre satul Pohrebea, pretinzînd că ar fi un obiect strategic ce ar putea destabiliza situaţia în Zona de Securitate. Membrii delegaţiei noastre au ţinut să specifice că îmbunătăţirea calităţii căilor de acces ale cetăţenilor Republicii Moldova nu constituie un subiect de discuţie pentru agenda CUC, cu atît mai mult că acesta nu are menire militară.

Membrii CUC nu au găsit nici de această dată soluţie la instrucţia aprobată a observatorilor militari, pe care delegaţia transnistreană încearcă să o revizuiască. Totodată, ei l-au aprobat pe maior Alexandr Aptreikin în calitate de observator militar din partea contingentului rus al forţelor de menţinere a păcii.

Membrii delegaţiei noastre s-au arătat indignaţi şi de faptul că deşi s-a convenit asupra dreptului de trecere a elevilor din Grigoropol (care învaţă la o instituţie de învăţămînt din Republica Moldova) prin postul ilegal de la Doroţcaia, acesta nu se respectă. Reieşind din situaţia creată membrii delegaţiei noastre în CUC au transmis o nouă adresare în speranţa că problema îşi va găsi soluţia.

Textul integral al adresării îl inserăm mai jos (textul este în limba rusă, limba de lucru în cadrul CUC).

З А Я В Л Е Н И Е

Делегации Республики Молдова в ОКК в связи с проблемами в обеспечении режима безопасности и стабильности в Зоне Ответственности СМС.

Вопрос об обострении обстановки в районе постов правоохранительных и силовых структур сторон на пересечения дорог Тирасполь — Дубоссары — Дороцкое, периодически рассматривается на заседаниях ОКК. Нынешнее осложнение ситуации связано с пропуском через пограничный пост детей, следующих на занятия в с. Дороцкое и активизировавшееся строительство инфраструктуры даннного поста, с целью превращения его в полноценный таможенно-пограничный терминал. Оба вопроса не раз фигурировали в повестках дня заседаний ОКК, по ним принимались конкретные решения, которые затем нарушались. Делегация РМ полагает, что причина такого недопустимого положения дел заключается не только в действиях приднестровской стороны, но и в вольной интерпретации, как решении ОКК, так и содержания Международных документов, регламентирующих проведение Миротворческой операции в Приднестровском регионе Республики Молдова.

В последние годы представители Приднестровского региона в ОКК настоятельно доказывают, что не требуется решения ОКК на установление постов силовых структур в Зоне Безопасности а " ... сокращение пограничных постов даже не подлежит какому бы то ни было обсуждению в Объединенной Контрольной Комиссии ...«. В частности, об этом официально заявлено в «Информации на Обращение делегации РМ № ОК-100 от 9 сентября 2010 года», рег.№ ОКК −109 от 16 сентября 2010 года, «Сборник протоколов ОКК», стр. 656. В этой связи, делегация РМ в ОКК обращает внимание сторон, представителей стран-гарантов и Миссии ОБСЕ на то, что в документах Комиссии имеются решения относительно порядка дислокации в Зоне Безопасности воинских формирований и силовых структур сторон, о систематических нарушениях установленного порядка и о мерах по его восстановлению. Так, Решением № 1 Заседания ОКК от 30 июля 1992 года, детально регламентируется порядок вывода и ввода в ЗБ всех вооруженных структур сторон и миротворческих контингентов. В п. 6 этого же решения особо оговаривается, что все перемещения осуществляются по согласованию с ОКК. Несмотря на это, приднестровские пограничники, являясь воинскими формированиями, бесконтрольно перемещаются по Зоне безопасности, производят смену нарядов, проводят мобильное патрулирование, осуществляют незаконные задержания людей и транспорта, организуют другую деструктивную деятельность, которая ведёт к нарастанию напряжённости в Зоне безопасности.

В рамках нескольких заседаний Комиссия отдельными вопросами рассматривала тему размещения в ЗБ пограничных постов и нарядов. Так, согласно протоколу № −58 от 29 января 1993 года, ОКК обращает внимание ОВК на необходимость проверки информации о возможном размещении в ЗБ пограничных постов сторон с последующим информированием Комиссии о полученных данных. Более того, в п.5 указанного Протокола зафиксирована просьба делегации Приднестровья к ОКК о размещении в Зоне Безопасности своих пограничных постов. В процессе дальнейшего обсуждения этого вопроса, стороны в ОКК не пришли к единому мнению (п.Б Протокола 60 от 5 февраля 1993 года.). Однако, в этом же протоколе Представители Российской Федерации «констатируют факт нарушения Приднестровской стороной Соглашения от 21 июля 1992 года, которое выражается в установлении в Зоне Безопасности вооруженных таможенно-пограничных постов». К вопросу о приднестровских пограничных постах в Зоне Безопасности ОКК возвращается и на заседании от 3 марта 1993 года (Протокол № 66, п. 4).Тогда было принято решение «удовлетворить просьбу приднестровской стороны о переносе рассмотрения вопроса в связи с необходимостью дополнительных консультаций». Нет сомнений, что на заседании ОКК предлагались радикальные решения, что и вызвали просьбу о переносе рассмотрения.

Делегация РМ так же считает необоснованной трактовку представителями Приднестровского региона, пункта четыре Соглашения от 20 марта 1998 года согласно которому предлагается сократить число установленных между Республикой Молдова и Приднестровьем пограничных постов и принять другие меры, с целью создания благоприятного режима для перемещения людей, товаров и услуг. Необходимо напомнить нашим приднестровским коллегам, что ст. 3 этого документа обязывает и требует от ОКК меры по обеспечению полной реализации положений Соглашения от 21 июля 1992 года и снижению военного противостоянию в зоне безопасности с учетом ее поэтапной демилитаризации.

Изложенное позволяет однозначно утверждать, что вопрос о размещении в Зоне Безопасности пограничных постов относится к компетенции ОКК, должен быть рассмотрен и по нему необходимо принять решение.

Одновременно, молдавская сторона в ОКК, выражает свое недоумение отношением партнеров по Комиссии и по ОВК к ситуации на посту силовых структур Приднестровского региона в районе села Дороцкое. На указанной территории с мая 2011 года активно ведутся строительные работы, характер и цели которых в полной мере не прояснены. Согласно заявлениям представителей региона, выкопанная траншея является водосливом, однако, при ближайшем рассмотрением не выявлено никакой возможности слива воды из сооружения. В районе поста, установлено основание, предназначенное для монтажа уже доставленных и складированных поблизости информационных щитов, содержащих обозначение «государственной границы «ПМР», аналогичных установленным на посту в районе н.п Кошница. То есть, вопреки принятому ОКК решению, приднестровские структуры настроены реализовать намерение (Информация от

15.09.2010 года, рег. № ОКК-107), о строительстве на указанной территории капитальных сооружений, предназначенных для функционирования «таможенного пункта пропуска».

Необходимо также признать, что совместная работа ОВК и группы военных наблюдателей на данном участке неудовлетворительна. Есть разночтения в оценках военными наблюдателями увиденного на посту, есть разные подходы к тому, как оценивать препятствия, создаваемые местным жителям строительными работами, и, что самое важное, как излагать это в актах. Представители РФ и Пр. в ОВК и в группе наблюдателей предлагают не приближаясь ближе чем на 50 м., фиксировать увиденное, естественно, избегая каких либо деталей, расспросов и замеров. Не желая преждевременно давать оценки подобным способам изучения обстановки на контролируемом объекте, делегация РМ в ОКК надеется, что в конечном итоге и это недоразумение будет устранено.

В этой связи для ОКК очень важно проанализировать действия механизмов ОВК, которые позволили бы своевременно выявить нарушения, направленные на обострение обстановки и предпринять необходимые меры упреждающего характера.

Молдавская сторона полагает, что в рамках ОКК и ОВК не исчерпаны возможности для организации эффективной работы, которая позволила бы обеспечить выполнение Миротворческой операцией возложенных на нее задач. Этот оптимизм поддерживается известными позитивными сдвигами в работе по возобновлению переговорного процесса в формате «5+2», а так же заявлением О. Белякова, Сопредседателя ОКК от Приднестровского региона, заверившего участников консультативного совещания по приднестровскому урегулированию от 14-15 февраля с.г. в Вене, что представители региона «не будут предпринимать действия, направленные на дестабилизацию обстановки в Зоне Безопасности, в частности в районе населенного пункта Дороцкое».

С учетом изложенного, делегация РМ заявляет, что дальнейшее произвольное трактование, искажение и игнорирование приднестровскими силовыми структурами базовых документов миротворческой операции и решений Объединенной Контрольной Комиссии, приведет к разбалансированию элементов и принципов деятельности Совместных Миротворческих Сил, снижению эффективности их усилий по обеспечению мира и стабильности в зоне Безопасности.

Полагаем необходимым в срочном порядке обсудить на специальном заседании ОКК вопросы:

— компетенции ОКК по трактованию содержания международных документов либо получению соответствующих разъяснений;

— полномочий ОКК и ОВК по обеспечению стабильной и контролируемой обстановки в Зоне ответственности СМС;

— о выполнении сторонами решения ОКК № 712 от 16 сентября 2010 г. п.10.1, "О недопущении односторонних действии, ведущих к изменению ситуации, сложившейся на 22 октября 2004 г. (Протокол № 543 от 23.10.2004 г.);

Надеемся, что эту тревогу и озабоченность разделят и представители стран-гарантов и посредников в Комиссии, которые поддержат наши инициативы в качестве мер упреждающего характера, направленных на недопущение ухудшения ситуации в Зоне Безопасности.


© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

e-mail: cancelariama@army.gov.md

Marele Stat Major

e-mail: cancelaria.msm@army.md

Rețele de socializare