English
 Romana
Ministerul Apararii
Home  Resources  Useful information  Military Education

Military Education

Anunţ:

cu privire la oferta studiilor de licență în cadrul instituțiilor de învățământ în domeniul milităriei de peste hotare, precum şi în scopul promovării, informării şi selectării candidaţilor la studiile de licență din țara respectivă și pregătirea cadrelor de ofițeri pentru Armata Națională, după cum urmează:

1. Statele Unitate ale Americii (anul universitar 2024-2025):

Academia Forţelor Aeriene din SUA — 1 loc;

Academia Militară „West Point” din SUA — 1 loc;

2. Republica Elenă (anul universitar 2023-2024):

Academia Forţelor Aeriene din Republica Elenă — 1 loc;

Academia Forţelor Terestre din Republica Elenă — 1 loc;

3. Republica Turcia (anul universitar 2023-2024):

Academia Forţelor Aeriene din Republica Turcia —1 loc;

Academia Forţelor Terestre din Republica Turcia — 1 loc;

4. România (anul universitar 2023-2024):

Academia Militară a Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din România — 1 loc;

Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din România — 1 loc.


OFERTA

studiilor universitare de licență în cadrul Academiei Forţelor Aeriene

şi Academiei Militare "West Point„din SUA, pentru anul de studii 2024-2025

Cetăţenii Republicii Moldova care optează pentru cariera militară sunt invitaţi să se înregistreze pentru participarea la concursul de admitere la studii universitare de licență în cadrul Academiei Forţelor Aeriene (1 loc) şi Academiei Militare „West Point” (1 loc) din SUA, pentru anul de studii 2024-2025.

Condiţiile generale, pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru admitere în academiile respective, sunt următoarele:

1) să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 23 de ani;

2) să fie un bun cunoscător al limbii engleze;

3) să fie apt, din punct de vedere medical;

4) nu are antecedente penale sau nu se află în urmărire penală;

5) să nu fie căsătorit sau să aibă obligaţie faţă de întreţinerea unui sau mai multor copii;

6) să fie bine pregătit fizic şi în domeniul academic;

7) să aibă calităţi de lider cu o conduită morală şi civică corectă în societate;

8) să nu facă parte din partide, organizaţii şi formaţiuni politice, organizaţii non-politice interzise prin lege, culte sau secte religioase a căror credinţe sunt în contradicţie cu reglementările specifice îndeplinirii serviciului militar (va declara pe propria răspundere în cererea de înscriere);

9) să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii ori asociaţii comerciale, iar dacă este într-una din aceste situaţii, să se angajeze că după admiterea în instituţia de învăţămînt militar va renunţa la această calitate (va declara pe propria răspundere în cererea de înscriere).

Concursul de selectare va începe în luna octombrie 2023, și anume prin desfășurarea de către Ministerul Apărării a unui test de apreciere a aptitudinilor de cunoaștere a limbii engleze. Ulterior, candidații calificați vor trebui să acceseze site-ul http://www.eac.md/testing/sat/ şi să se înregistreze individual în vederea susţinerii testului SAT sau ACT. Pentru Academia Militară "West Point„din SUA este obligatoriu, pe lângă testul SAT sau ACT și testul TOEFL.

Următoarea etapă va fi interviul desfășurat în luna ianuarie 2024 de partea americană numai cu candidații care vor prezenta până la 31 decembrie 2023 un test valabil SAT sau ACT (pentru AMWP obligatoriu și testul TOEFL), după care candidații identificați vor fi testați de către partea americană, în luna ianuarie 2024, la probele de pregătire fizică cu posibilitatea retestării după 30 zile.

Candidatul final, aprobat de partea americană, va completa formularele de participare până la 1 martie 2024 și le va expedia părții SUA, chiar dacă urmează încă să susțină în iunie examenele de bacalaureat.

Informaţii suplimentare cu privire la admiterea în instituţiile de învățământ militar din SUA pot fi obţinute contactând reprezentantul J1 Direcție personal și mobilizare, locotenent-colonel Anatolie Simon, la numărul de telefon: 022252211.

Link-uri utile: http://www.usafa.af.mil; http://www.westpoint.edu.

OFERTA

studiilor universitare de licență în cadrul Academiei Forţelor Aeriene

și Academiei Forțelor Terestre din Republica Elenă,

pentru anul de studii 2023-2024

Cetăţenii Republicii Moldova care optează pentru cariera militară sunt invitaţi să se înregistreze pentru participarea la concursul de admitere la studii universitare de licență în cadrul Academiei Forţelor Aeriene (1 loc) și Academiei Forțelor Terestre (1 loc) din Republica Elenă, pentru anul de studii 2023-2024. Durata studiilor în cadrul instituţiei menţionate este de 5 (cinci) ani, dintre care primul an este destinat studierii limbii greacă, prin intermediul limbii engleze (cunoaşterea limbii engleze la nivelul B obligatoriu), iar următorii 4 ani sunt preconizați pentru studierea cunoștințelor în domeniul milităriei.

Cheltuielile legate de instruire sunt acoperite integral de către Ministerul Apărării al Republicii Elene, precum şi cel al Republicii Moldova.

Candidatul trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 24 ani, până la 1 iunie 2023, să nu aibă antecedente penale, să nu fie înregistrat în lista persoanelor interzise în Grecia şi Uniunea Europeană, să aibă efectuate toate vaccinele necesare şi nu trebuie să fie purtător al unei boli contagioase.

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere pentru studii universitare de licență în cadrul academiilor militare din Republica Elenă se face pe baza dosarului de candidat, ce va conţine următoarele documente:

1) Copia legalizată a certificatului de naştere şi a traducerii acesteia în limba engleză;

2) Copia legalizată a diplomei de bacalaureat şi a traducerii acesteia în limba engleză;

3) Copia paşaportului (biometric);

4) Certificatul medical privind starea de sănătate (eliberat de către Comisia medico-militară);

5) Cazierul juridic eliberat cu cel mult o lună înainte de data înscrierii;

6) Rezultatele la testările efectuate în cadrul Academiei Militare a Forţelor Armate (test de cunoaştere a limbii engleze, testarea pregătirii fizice şi psihologice);

7) Scrisoare de intenţie a candidatului în limbă engleză în care să justifice alegerea sa privind studiile în cadrul academiei respective şi formarea de militar/ofiţer.

Informaţia necesară pentru înregistrarea la concursurile de admitere în cadrul instituţiei de învăţământ militar în ţara menţionată, urmează a fi remisă pe adresa electronică [email protected].

Prezentarea dosarelor candidaților în J1 Direcție personal și mobilizare prin intermediul centrelor militare și unitățile militare ale Armatei Naționale, către 01.05.2023.

Informaţii suplimentare cu privire la admiterea în instituţiile de învățământ militar pot fi obţinute contactând reprezentantul J1 Direcție personal și mobilizare, locotenent-colonel Anatolie Simon, la numărul de telefon: 022252211.

OFERTA

studiilor universitare de licență în cadrul Academiei Forţelor Aeriene și

Academiei Forțelor Terestre și din Republica Turcia,

pentru anul de studii 2023-2024

Cetăţenii Republicii Moldova, care optează pentru cariera militară, sunt invitaţi să se înregistreze pentru participarea la concursul de admitere la studii universitare de licență în cadrul Academiei Forţelor Aeriene (1 loc) și Academiei Forțelor Terestre (1 loc) din Republica Turcia, pentru anul de studii 2023-2024.

Durata studiilor în cadrul instituţiei menţionate este de 5 (cinci) ani, dintre care primul an este destinat studierii limbii turcă, prin intermediul limbii engleze (cunoaşterea limbii engleze la nivelul B obligatoriu), iar următorii 4 ani sunt preconizați pentru studierea cunoștințelor în domeniul milităriei.

Candidatul trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 24 ani, până la 1 iunie 2023, să nu aibă antecedente penale, să nu fie înregistrat în lista persoanelor interzise în Turcia, să aibă efectuate toate vaccinele necesare şi nu trebuie să fie purtător al unei boli contagioase.

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere pentru studii universitare de licență la una din academiile militare din Republica Turcia se face pe baza dosarului de candidat, ce va conţine următoarele documente:

1) Copia legalizată a certificatului de naştere şi a traducerii acesteia în limba engleză;

2) Copia legalizată a diplomei de bacalaureat şi a traducerii acesteia în limba engleză;

3) Copia paşaportului (biometric);

4) Certificatul medical privind starea de sănătate (eliberat de către Comisia medico-militară);

5) Cazierul juridic eliberat cu cel mult o lună înainte de data înscrierii;

6) Rezultatele la testările efectuate în cadrul Academiei Militare a Forţelor Armate (test de cunoaştere a limbii engleze, testarea pregătirii fizice şi psihologice);

7) Scrisoare de intenţie a candidatului în limbă engleză în care să justifice alegerea sa privind studiile în cadrul academiei respective şi formarea de militar/ofiţer.

Informaţia necesară pentru înregistrarea la concursurile de admitere în cadrul instituţiilor de învățământ militar în ţara menţionată, urmează a fi remisă pe adresa electronică [email protected].

Prezentarea dosarelor candidaților în J1 Direcție personal și mobilizare prin intermediul centrelor militare și unitățile militare ale Armatei Naționale, către 01.05.2023.

Informaţii suplimentare cu privire la admiterea în instituţiile de învățământ militar pot fi obţinute contactând reprezentantul J1 Direcție personal și mobilizare, locotenent-colonel Anatolie Simon, la numărul de telefon: 022252211.

OFERTA

studiilor universitare de licență în cadrul Academiilor Militare din România,

pentru anul de studii 2023-2024

Cetăţenii Republicii Moldova, care optează pentru cariera militară, sunt invitaţi să se înregistreze pentru participarea la concursul de admitere la studii universitare de licență în cadrul instituțiilor de învățământ în domeniul milităriei din România, pentru anul de studii 2023-2024, după cum urmează:

1. Program de studii universitare de licență în domeniul „Științe militare, informații și ordine publică”, program de studii „Management sistemelor de rachete și artilerie antiaeriană” (arma — Rachete și Artilerie Antiaeriană), Academia Militară a Forțelor Aeriene „Henri Coandă”, Brașov, perioada 01.09.2023 — 31.07.2026.

2. Program de studii universitare de licență „Management economico-financiar”, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, perioada 01.09.2023 — 31.07.2026.

1. Condiții de înmatriculare:

— absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat (se pot înscrie şi elevii din anul final de studii liceale care, la momentul participării la concursul de admitere, vor prezenta dovada precum că este absolvent al instituții de profil liceal);

— vârsta cuprinsă între 18-23 ani împliniţi în cursul anului 2023;

— cunosc foarte bine şi au capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română;

— sunt „apţi medical”;

— sunt „apţi psihologic”;

— nu au fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

— nu sunt în curs de cercetare sau judecată;

— în situaţia în care fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, declară în scris că, după admitere, renunţă la calitatea de membru al acestora.

2. Dosarele vor conţine:

— copia legalizată a certificatului de naştere şi, acolo unde este cazul, tradusă în limba română;

— scrisoare de intenţie (formular-tip, obţinut de la universitate);

— CV- Europass, în limba română;

— formular tip, completat, descărcat de pe site-ul instituţiei;

— copia actului care atestă domiciliul stabil în străinătate;

— buletin de identitate;

— paşaportului biometric valabil;

— cazierul judiciar eliberat cu cel mult o lună înainte de înscrierea la studii;

— cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii;

— copia legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;

— copia legalizată a adeverinţei care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru absolvenţii anului în curs;

— copia legalizată a foii matricole, aferente studiilor efectuate (după caz);

— certificatul medical privind starea de sănătate, care să confirme posibilitatea de a urma studiile în altă ţară şi care să fie emis cu cel mult două luni înainte de data plecării la studii;

— 4 fotografii color, recente, 3×4 cm (nu sunt acceptate fotografii la imprimantă);

— rezultatele la testările efectuate de către ataşatul apărării.

Prezentarea dosarelor candidaților în J1 Direcție personal și mobilizare prin intermediul centrelor militare și unitățile militare ale Armatei Naționale, către 01.05.2023.

Informaţii suplimentare cu privire la admiterea în instituţiile de învățământ militar pot fi obţinute contactând reprezentantul J1 Direcție personal și mobilizare, locotenent-colonel Anatolie Simon, la numărul de telefon: 022252211.

© 2011 Ministry of Defense.
All rights reserved.

Resources

Ministry of Defense

e-mail: [email protected]

General Staff

e-mail: [email protected]

Social Media