English
 Romana
Ministerul Apararii
Home  Resources  Useful information  Military Education
Contact UsLegislationInstitutionsState EnterprisesUseful informationPrevention of corruptionPublic ProcurementCareerTeste de verificareUseful links

Military Education

Oferte de studii

în cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”,

pentru anul universitar 2019-2020

România

Universității Naționale de Apărare „Carol I” Facultatea de comandă şi stat major, specializarea LOGISTICĂ.

Condiții de înmatriculare:

— absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat (se pot înscrie şi elevii din anul final de studii liceale care, la momentul participării la concursul de admitere, vor face dovada absolvirii cu examen de bacalaureat);

— vârsta cuprinsă între 18-23 ani împliniţi în cursul anului 2019;

— cunosc foarte bine şi au capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română;

— sunt „apţi medical”;

— sunt „apţi psihologic”;

— au o conduită civică şi morală corespunzătoare;

— nu au fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie şi nu au executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă;

— nu sunt în curs de cercetare sau judecată;

— în situaţia în care fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, declară în scris că, după admitere, renunţă la calitatea de membru al acestora;

— candidaţii care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale declară în scris că, după admitere, vor renunţa la aceste calităţi;

— acceptă, în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de legislaţia în vigoare;

Detalii privind programa de desfăşurare a admiterii se pot accesa pe pagina de internet www.unap.ro/index.php/ro/admitere.

Dosarele vor conţine:

— Copia legalizată a certificatului de naştere şi, acolo unde este cazul, tradusă în limba română;

— Copia actului care atestă domiciliul stabil în străinătate;

— Copia paşaportului;

— Cazierul judiciar eliberat cu cel mult o lună înainte de înscrierea la studii;

— Cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii;

— Copia legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;

— Copia legalizată a adeverinţei care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru absolvenţii anului în curs;

— Copia legalizată a foii matricole, aferente studiilor efectuate;

— Certificatul medical privind starea de sănătate, care să confirme posibilitatea de a urma studiile în altă ţară şi care să fie emis cu cel mult două luni înainte de data plecării la studii;

— Rezultatele la testările efectuate de către ataşatul apărării.

În acest sens, partea română solicită transmiterea dosarelor de înscriere a candidaţilor până la data de 08 iunie 2019.

Dosarele candidaţilor pentru studiile universitare de licenţă urmează a fi transmise în Direcţia J1 personal și mobilizare.

Responsabil de informaţie şi persoana de contact:

lt. maj. V. Vîrlan, tel.: 022252323.

 

Criteriile de selectare a candidaţilor

pentru Academia Forţelor Aeriene şi Academia Militară

"West Point"din SUA cu înmatriculare în anul 2018

"Cetăţenii Republicii Moldova, care optează pentru cariera militară, sunt invitaţi să se înregistreze pentru participarea la concursul de admitere la studii, cu durata de 4 ani, în Academia Forţelor Aeriene şi Academia Militară "West Point"din SUA cu înmatriculare în anul 2019.

Condiţiile generale, pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru admiterea în academiile respective, sunt următoarele:

1) să aibă vîrsta cuprinsă între 18 şi 23 de ani neîmpliniţi la data de 1 iulie 2019;

2) să fie un bun cunoscător al limbii engleze.

3) să fie apt, din punct de vedere medical;

4) nu are antecedente penale sau nu se află în urmărire penală;

5) să nu fie căsătorit sau să aibă vreo obligaţie faţă de întreţinerea unuia sau mai multor copii;

6) să fie bine pregătit fizic şi în domeniul academic;

7) să aibă calităţi de lider cu o conduită morală şi civică corectă în societate;

8) să nu facă parte din partide, organizaţii şi formaţiuni politice, organizaţii non-politice interzise prin lege, culte sau secte religioase a căror credinţe sunt în contradicţie cu reglementările specifice îndeplinirii serviciului militar (va declara pe propria răspundere în cererea de înscriere);

9) să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii ori asociaţii comerciale, iar dacă este într-una din aceste situaţii, să se angajeze că după admiterea în instituţia de învăţămînt militar va renunţa la această calitate (va declara pe propria răspundere în cererea de înscriere).

În cadrul concursului, candidaţii vor susţine Testul de cunoaştere a limbii engleze (ALCPT, TOEFL), pregătirea fizică şi unul din Testele de aptitudini generale (SAT/ACT).

Persoanele care intenţionează să participe la concurs, trebuie să acceseze site-ul http://www.eac.md/testing/sat/ şi să se înregistreze în vederea susţinerii testului SAT sau ACT pînă la data de 02 noiembrie 2018.

Informaţii suplimentare cu privire la admiterea în instituţiile de învăţămînt militar din SUA pot fi obţinute contactînd reprezentantul J1Direcție personal, locotenent major Victor Vîrlan, la numărul de telefon: +373 22252323.

Link-uri utile: http://www.usafa.af.mil; http://www.westpoint.edu.

 

Oferta de studii

în cadrul Academiei Militare a Forţelor Terestre din or. Evelpidon

pentru anul universitar 2019-2020

Republica Elenă

Academia Militară a Forţelor Terestre din or. Evelpidon

Durata studiilor în cadrul instituţiei menţionate este de 5 ani, dintre care primul an este destinat studierii limbii greacă prin intermediul limbii engleze (cunoaşterea limbii engleze la nivelul B obligatoriu).

Cheltuielile legate de instruire sunt acoperite integral de către Ministerul Apărării al Republicii Elene, precum şi cel al Republicii Moldova.

Candidatul trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 24 ani, pînă la 31 decembrie 2019, să nu aibă antecedente penale, să nu fie înregistrat în lista persoanelor interzise în Grecia şi Uniunea Europeană, să aibă efectuate toate vaccinele necesare şi nu trebuie să fie purtător al unei boli contagioase.

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere pentru studii la Academia Militară a Forţelor Terestre din Grecia, se face pe baza dosarului de candidat, ce va conţine următoarele documente:

— Copia legalizată a certificatului de naştere şi a traducerii acesteia în limba engleză;

— Copia legalizată a diplomei de bacalaureat şi a traducerii acesteia în limba engleză,

— Copia paşaportului (biometric);

— Certificatul medical privind starea de sănătate (de către Comisia medico-militară);

— Cazierul juridic eliberat cu cel mult o lună înainte de data înscrierii;

— Rezultatele la testările efectuate în cadrul Academiei Militare a Forţelor Armate (test de cunoaştere a limbii engleze, testarea pregătirii fizice şi psihologice);

— Scrisoare de intenţie a candidatului în limbă engleză în care să justifice alegerea sa privind studiile în cadrul academiei respective şi formarea de militar/ofiţer.

Informaţia necesară pentru înregistrarea la concursurile de admitere în cadrul instituţiei de învăţământ militar în ţăra menţionată, urmează a fi remisă pe adresa electronică minodora.clima@army.md sau J1@army.md.

Dosarele candidaţilor pentru studiile universitare de licenţă urmează a fi transmise în Direcţia J1 personal și mobilizare prin intermediul centrelor militare teritoriale.

Responsabil de informaţie şi persoana de contact:

lt. maj. V. Vîrlan, tel.: 022252323.

 

Republica Turcia

Academia Militară a Forţelor Terestre din or.Ankara

Durata studiilor în cadrul instituţiei menţionate este de 5 ani, dintre care primul an este destinat studierii limbii turcă prin intermediul limbii engleze (cunoaşterea limbii engleze la nivelul B obligatoriu).

Candidatul trebuie să aibă vîrsta cuprinsă între 18 şi 24 ani, pînă la 31 decembrie 2018, să nu aibă antecedente penale, să nu fie înregistrat în lista persoanelor interzise în Turcia, să aibă efectuate toate vaccinele necesare şi nu trebuie să fie purtător al unei boli contagioase.

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere pentru studii la Academia Militară a Forţelor Terestre din Turcia, se face pe baza dosarului de candidat, ce va conţine următoarele documente:

— Copia legalizată a certificatului de naştere şi a traducerii acesteia în limba engleză;

— Copia legalizată a diplomei de bacalaureat şi a traducerii acesteia în limba engleză,

— Copia paşaportului (biometric);

— Certificatul medical privind starea de sănătate (de către Comisia medico-militară);

— Cazierul juridic eliberat cu cel mult o lună înainte de data înscrierii;

— Rezultatele la testările efectuate în cadrul Academiei Militare a Forţelor Armate (test de cunoaştere a limbii engleze, testarea pregătirii fizice şi psihologice);

— Scrisoare de intenţie a candidatului în limbă engleză în care să justifice alegerea sa privind studiile în cadrul academiei respective şi formarea de militar/ofiţer.

Dosarele candidaţilor pentru studiile universitare de licenţă urmează a fi transmise până la data de 16.06.2018.

Informaţia necesară pentru înregistrarea la concursurile de admitere în cadrul instituţiilor de învăţămînt militar în ţările menţionate, urmează a fi remisă pe adresa electronică minodora.clima@army.md sau J1@army.md.

Dosarele candidaţilor pentru studiile universitare de licenţă urmează a fi transmise în Direcţia J1 personal și mobilizare prin intermediul centrelor militare teritoriale.

Responsabil de informaţie şi persoana de contact:

V. Vîrlan, tel.: 022252323.

© 2011 Ministry of Defense.
All rights reserved.

Resources

Ministry of Defense

e-mail: cancelariama@army.gov.md

General Staff

e-mail: cancelariama@army.gov.md

Social Media