English
 Romana
Ministerul Apararii
Home  Newsroom  News  Academia Militară a Forţelor Armate anunţă concursul pentru Admiterea 2011-2012

Academia Militară a Forţelor Armate anunţă concursul pentru Admiterea 2011-2012


 Specialităţile: 

infanterie, artilerie, transmisiuni.
Durata studiilor – 4 ani.
Documentele necesare pentru completarea dosarului de candidat:
1.  Persoanele civile, la cererea tip depusă în Secţia administrativ-militară/Centrul militar, prezintă în vederea constituirii dosarului de candidat, următoarele acte:
- copia certificatului de naştere (autenticitatea acesteia se confirmă de către comandantul Centrului militar prin vizarea şi respectiv aplicarea ştampilei pe copia respectivă, în baza originalului prezentat de către candidat);
- copia buletinelor de identitate ale candidatului, părinţilor sau întreţinătorilor legali, soţiei (dacă este căsătorit), cu viza domiciliului permanent (autenticitatea acesteia se confirmă similar alineatului anterior);
- cazierul judiciar din Direcţia informaţii MAI (mun. Chişinău, str. Hîncu, 3, tel. 255-155);
- actul de studii în original cu anexa respectivă (cei care urmează să absolvească instituţia de învăţămînt pînă la desfăşurarea concursului de admitere în instituţia de învăţămînt militar prezintă  o adeverinţă din instituţia de învăţămînt în care îşi face studiile, prin care se confirmă faptul că este elev sau student în anul de absolvire al acestei instituţii);
- recomandarea eliberată de către instituţia de învăţămînt în care îşi face studiile/pe care a absolvit-o sau de la locul de muncă/ultimul loc de muncă;
- curriculum vitae; 
- certificat referitor la anticorpi către virusul HIV;
- 6 fotografii color 3x4 cm.
Candidaţii îndreptaţi la comisiile medico-militare de pe lîngă centrele militare şi respectiv în Centrul consultativ-diagnostic al Ministerului Apărării, după efectuarea expertizei medico-militare, adăugător la documentele menţionate vor prezenta:
- fişa examenului medical (de expertiză medico-militară) stabilită pentru înmatricularea în instituţiile de învăţămînt militar, eliberată de către comisiile respective cu decizia Comisiei centrale de expertiză medico-militară a Forţelor Armate.
Dosarele persoanelor civile care nu au îndeplinit serviciul militar în termen sau cu termen redus, se completează suplimentar, cu copia adeverinţei de recrut.
Dosarele persoanelor civile, care au îndeplinit serviciul militar în termen sau cu termen redus, se completează suplimentar, cu copia fişei de evidenţă, de către centrele militare.
Cererea  poate fi depusă începînd cu 1 februarie 2011.
2. Militarii prin contract şi militarii în termen, candidaţi pentru studii în instituţia de învăţămînt militar la raport prezintă:
- copia certificatului de naştere (autenticitatea acesteia se confirmă de către comandantul unităţii militare prin vizarea şi respectiv aplicarea ştampilei pe copia respectivă, în baza originalului prezentat de către candidat);
- copia buletinelor de identitate ale candidatului, părinţilor sau întreţinătorilor legali, soţiei (dacă este căsătorit), cu viza domiciliului permanent (autenticitatea acesteia se confirmă similar alineatului 1);
- copia legalizată notarial a actelor de studii cu anexele respective;
- copia ultimului contract de îndeplinire a serviciului militar (în cazul militarilor prin contract);
- copia fişei de serviciu;
- curriculum vitae;
- referinţa de serviciu;
-  fişa de evidenţă (în cazul militarilor în termen);
- certificatul referitor la anticorpi către virusul HIV;
- cazierul judiciar;
- 6 fotografii color 3x4 cm. 
După examinarea candidaţilor de către comisia de selectare (de atestare) din unitatea militară şi respectiv efectuarea expertizei medico-militare de către Comisia centrală de expertiză medico-militară a Forţelor Armate ale Republicii Moldova, la documentele candidaţilor se anexează:
a) copia procesului verbal al comisiei de atestare din unitatea militară;
b) fişa examenului medical (de expertiză medico-militară) stabilită pentru înmatricularea în instituţiile de învăţămînt militar, eliberată de către comisia respectivă. 
Rapoartele pot fi depuse anual, începînd cu 1 februarie 2011.
În raport se indică: gradul militar, numele, prenumele, patronimicul, data, luna, anul naşterii, funcţia ocupată, studiile şi la ce specialitate doreşte să candideze.
3. Candidaţii pentru care prezentul regulament prevede privilegii şi doresc să beneficieze de acest drept, pentru înscrierea în această categorie de candidaţi, urmează să prezinte adăugător următoarele documente:
- certificatul care confirmă faptul participării unuia dintre părinţii candidatului la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, din războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberate de către organele abilitate;
- copiile legalizate notarial ale diplomelor de gradul I-III, obţinute la concursurile şcolare republicane şi internaţionale pe discipline de studiu, precum şi diplome ce atestă premierea la diferite concursuri (olimpiade) etc., organizate de Ministerul Educaţiei şi Tineretului sau de Ministerul Apărării;
- extrasul din carnetul de muncă (pentru persoanele civile angajate în cîmpul muncii);
- certificatul despre componenţa familiei (pentru candidaţii din familiile cu trei şi mai mulţi copii);
- certificatul de studii ce include notele examenelor de bacalaureat şi situaţia şcolară pe anii de studii şi ulterior diploma de bacalaureat;
- adeverinţa eliberată de organul de tutelă şi curatelă din localitate (pentru copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, cu statut de copil orfan). 
Candidaţii înscrişi pentru participarea la concursul de admitere, la sosirea în instituţia de învăţămînt militar, vor prezenta în original, pînă la începerea concursului, actele de identitate personale şi de studii, cu anexele respective.
Probele de admitere:
- test de inteligenţă;
- test la pregătirea fizică.
Concursul de admitere se va desfăşura în perioada 25 – 29 iulie 2011.
Absolvenţilor Academiei Militare a Forţelor Armate li se acordă:
- gradul primar al corpului de ofiţer „locotenent”;
- diploma de licenţă la domeniul general de studii: militărie cu specialitatea administraţie publică, la domeniul de formare profesională: infanterie, artilerie, transmisiuni;
- permisul de conducere categoria „B”;
- serviciul garantat în una din unităţile militare ale Armatei Naţionale.

Adresa:
Academia Militară a Forţelor Armate
MD-2023, mun. Chişinău, str. Haltei, 23.
Relaţii suplimentare la tel.  
(022) 545-155, 252-085.
www. militaryacademy.pro.md


© 2011 Ministry of Defense.
All rights reserved.

Resources

Ministry of Defense

e-mail: cancelariama@army.gov.md

General Staff

e-mail: cancelaria.msm@army.md

Social Media