English
 Romana
Ministerul Apararii
Home  Resources  Useful information  Military Education
Contact UsLegislationInstitutionsState EnterprisesUseful informationPrevention of corruptionPublic ProcurementCareerTeste de verificareUseful links

Military Education

Oferte de studii

în cadrul instituțiilor de învățământ în domeniul milităriei din România,

pentru anul universitar 2020-2021

1. Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”

Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov organizează admiterea la studii universitare de licență în domeniul „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii „Management Aeronautic”, durata studiilor 4 ani (01.10.2020 — 31.07.2024).

1. Condiții de înmatriculare:

a) Criterii generale:

— să fie absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat (se pot înscrie şi elevii din anul final de studii liceale care, la momentul participării la concursul de admitere, vor prezenta dovada precum că este absolvent al instituții de profil liceal);

— vârsta cuprinsă între 18-23 ani împliniţi în cursul anului 2020;

— să fie apt medical conform baremelor aplicabile candidaţilor români. Vizita medicală se efectuează la Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială Bucureşti, înainte de participarea la concursul de admitere;

— să fie apt din punct de vedere psihologic şi al pregătirii fizice conform criteriilor şi baremelor aplicabile candidaţilor români;

— să cunoască bine limba română;

— să cunoască la nivel mediu (intermediar) limba engleză;

— să dețină o conduită civică şi morală corespunzătoare;

— să nu fie condamnat penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

— să nu fie în curs de cercetare sau judecată;

— în situaţia în care fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, declară în scris că, după admitere, renunţă la calitatea de membru al acestora.

b) Criterii specifice: să posede cunoştinţe de bază de algebră liniară, analiză matematică, fizică generală, informatică şi psihologie.

2. Candidatul prezintă un dosar de plastic cu şină, cu următoarele acte:

1. Cerere tip de înscriere;

2. Buletin de identitate;

3. Pașaport biometric valabil;

4. Diplomă de bacalaureat sau certificat care se adeverește că este absolvent în anul curent;

5. Diplomă de licenţă (sau echivalentă) în original sau adeverinţă în original din care rezulte calitatea de absolvent cu diplomă a unui program de studii de licenţă (dacă este cazul);

6. Suplimentul la diplomă de licenţă, în copie;

7. Adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie (MRF, RBW, boli cronice şi neuropsihice);

8. Certificatul de naştere, în copie;

9. Certificatul de căsătorie, în copie (dacă este cazul);

10. Patru fotografii color, recente, 3×4 cm.;

11. Cazierul judiciar eliberat cu cel mult o lună înainte de înscrierea la studii;

12. Chitanţa, reprezentând taxa de înscriere, achitată la casieria instituției;

13. Rezultatele la testările efectuate de către ataşatul apărării.

Prezentarea în J1 Direcție personal și mobilizare a dosarelor candidaților, către 01.04.2020. Prezentarea candidaților la sediul instituției este 10.07.2020, ora 14.00.

Detalii privind programa de desfăşurare a admiterii se pot accesa pe pagina de internet http://www.afahc.ro/ro/programe_studii/licenta.html.

2. Universitatea Națională de Apărare Carol I”

Universitatea Națională de Apărare „Carol I” din București organizează admiterea la studii universitare de licență la Facultatea de comandă şi stat major, specializarea „Logistică”, durata studiilor 3 ani (01.10.2020 — 31.07.2023).

1. Condiții de înmatriculare:

— absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat (se pot înscrie şi elevii din anul final de studii liceale care, la momentul participării la concursul de admitere, vor prezenta dovada precum că este absolvent al instituții de profil liceal);

— vârsta cuprinsă între 18-23 ani împliniţi în cursul anului 2020;

— cunosc foarte bine şi au capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română;

— sunt „apţi medical”;

— sunt „apţi psihologic”;

— au o conduită civică şi morală corespunzătoare;

— nu au fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

— nu sunt în curs de cercetare sau judecată;

— în situaţia în care fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, declară în scris că, după admitere, renunţă la calitatea de membru al acestora.

Detalii privind programa de desfăşurare a admiterii se pot accesa pe pagina de internet www.unap.ro/index.php/ro/admitere.

2. Dosarele vor conţine:

1. Copia legalizată a certificatului de naştere şi, acolo unde este cazul, tradusă în limba română;

2. Scrisoare de intenţie (formular tip — obţinut de la universitate);

3. CV europass, în limba română;

4. Formular tip, completat, descărcat de pe site-ul instituţiei, la adresa: http://www.unap.ro/ro/index.html;

5. Copia actului care atestă domiciliul stabil în străinătate;

6. Buletin de identitate;

7. Paşaportului biometric valabil;

8. Cazierul judiciar eliberat cu cel mult o lună înainte de înscrierea la studii;

9. Cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii;

10. Copia legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;

11. Copia legalizată a adeverinţei care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru absolvenţii anului în curs;

12. Copia legalizată a foii matricole, aferente studiilor efectuate (după caz);

13. Certificatul medical privind starea de sănătate, care să confirme posibilitatea de a urma studiile în altă ţară şi care să fie emis cu cel mult două luni înainte de data plecării la studii;

14. Patru fotografii color, recente, 3×4 cm. (nu sunt acceptate fotografii la imprimantă);

15. Rezultatele la testările efectuate de către ataşatul apărării;

16. Un dosar plic.

Dosarul cu actele depuse va rămâne la Facultatea de comandă şi stat major din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, pe toată perioada desfăşurării concursului de admitere. Perioada de înscriere şi depunere a dosarelor de către candidaţii din Republica Moldova este perioada 27-28.07.2020.

Detalii privind programa de desfăşurare a admiterii se pot accesa pe pagina de internet www.unap.ro/index.php/ro/admitere.

3. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din București organizează admiterea pentru studii universitare de licență, specializarea „Medicină”, durata studiilor 6 ani (01.10.2020 — 31.07.2026).

1. Condiții de înmatriculare:

— absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat (se pot înscrie şi elevii din anul final de studii liceale care, la momentul participării la concursul de admitere, vor prezenta dovada precum că este absolvent al instituții de profil liceal);

— vârsta cuprinsă între 18-23 ani împliniţi în cursul anului 2020;

— cunosc foarte bine şi au capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română;

— sunt „apţi medical”;

— sunt „apţi psihologic”;

— au o conduită civică şi morală corespunzătoare;

— nu au fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

— nu sunt în curs de cercetare sau judecată;

— în situaţia în care fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, declară în scris că, după admitere, renunţă la calitatea de membru al acestora.

2. Candidatul prezintă dosarul personal, cu următoarele acte

1. Cererea tip de înscriere, completată la secretariat pe calculator şi semnată de către candidat, dupa examinarea conformităţii datelor solicitate de formularul respectiv;

Pentru admiterea în anul universitar 2020–2021 este posibilă şi pre-înscrierea on-line a candidaţilor; formularul se găseşte pe site-ul UMF „Carol Davila” (www.umfcd.ro). Candidaţii vor printa formularul completat şi — sub semnatura personală — îl vor prezenta la Secretariat, împreună cu celelalte acte, acesta constituind cererea de înscriere.

2. Diploma de bacalaureat — în original și copie (pentru candidații/studenții care se înscriu la a II-a facultate și pentru absolvenții unei alte facultăți va fi însoțită de copia Diplomei de Licență, Supliment la Diploma de Licență și Adeverința din care să rezulte forma de finanțare pe întreaga perioadă a studiilor absolvite, după caz).

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzatoare anului universitar 2019-2020 pot prezenta la înscriere pentru sesiunea imediat urmatoare examenului de bacalaureat în anul 2020, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de către liceu (în original), în care trebuie menţionate obligatoriu media generală de la Bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate al adeverinţei şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat.

Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original sau a adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului admis pe locuri finanţate de la bugetul de stat în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale duce la pierderea locului finanțat la buget.

3. Diploma echivalentă cu cea de bacalaureat — recunoscută de M.E.C.(în cazul absolvenţilor de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României).

4. Adeverinţa din care să rezulte calitatea de student și forma de finanțare pe întreaga perioadă a studiilor (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);

5. Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care doresc să urmeze o a doua specializare;

6. Buletin de identitate;

7. Paşaport biometric valabil original și copie;

8. Certificatul de naştere original și copie;

9. Certificat de căsătorie, (dacă este cazul) original și copie;

10. Adeverinţă medicală eliberată, după caz, de către medicul şcolar sau de către medicul de familie care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical — în original;

11. Patru fotografii color tip buletin;

12. Dovada achitării taxei de înscriere;

13. Cazierul judiciar eliberat cu cel mult o lună înainte de înscrierea la studii;

14. Rezultatele la testările efectuate de către ataşatul apărării;

15. Dosar plic.

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza buletinului de identitate/pașaportului și a celorlalte documente prevăzute în metodologia de admitere. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană pe bază de procură. Detaliile privind metodologia de desfăşurare a admiterii se pot accesa pe pagina de internet https://umfcd.ro/educatie/examen-de-licenta/metodologie-examen/. Candidații înscriși vor fi programați pentru susținerea probelor de selecţie, până cel târziu în data de 30 mai 2020.

Dosarele candidaţilor pentru studiile universitare de licenţă în domeniul milităriei din România, pentru anul universitar 2020-2021,urmează a fi transmise în J1 Direcţie personal și mobilizare prin intermediul Centrelor Militare Teritoriale și unitățile militare ale Armatei Naționale, după cum urmează:

1) Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”, către 01 aprilie 2020;

2) Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, către 01 mai 2020;

3) Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, către 01 mai 2020.

Persoana de contact: lt.col. A.Simon tel.: 022-25-22-11.

 

Criteriile de selectare a candidaţilor

pentru Academia Forţelor Aeriene şi Academia Militară

"West Point"din SUA cu înmatriculare în anul 2018

"Cetăţenii Republicii Moldova, care optează pentru cariera militară, sunt invitaţi să se înregistreze pentru participarea la concursul de admitere la studii, cu durata de 4 ani, în Academia Forţelor Aeriene şi Academia Militară "West Point"din SUA cu înmatriculare în anul 2019.

Condiţiile generale, pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru admiterea în academiile respective, sunt următoarele:

1) să aibă vîrsta cuprinsă între 18 şi 23 de ani neîmpliniţi la data de 1 iulie 2019;

2) să fie un bun cunoscător al limbii engleze.

3) să fie apt, din punct de vedere medical;

4) nu are antecedente penale sau nu se află în urmărire penală;

5) să nu fie căsătorit sau să aibă vreo obligaţie faţă de întreţinerea unuia sau mai multor copii;

6) să fie bine pregătit fizic şi în domeniul academic;

7) să aibă calităţi de lider cu o conduită morală şi civică corectă în societate;

8) să nu facă parte din partide, organizaţii şi formaţiuni politice, organizaţii non-politice interzise prin lege, culte sau secte religioase a căror credinţe sunt în contradicţie cu reglementările specifice îndeplinirii serviciului militar (va declara pe propria răspundere în cererea de înscriere);

9) să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii ori asociaţii comerciale, iar dacă este într-una din aceste situaţii, să se angajeze că după admiterea în instituţia de învăţămînt militar va renunţa la această calitate (va declara pe propria răspundere în cererea de înscriere).

În cadrul concursului, candidaţii vor susţine Testul de cunoaştere a limbii engleze (ALCPT, TOEFL), pregătirea fizică şi unul din Testele de aptitudini generale (SAT/ACT).

Persoanele care intenţionează să participe la concurs, trebuie să acceseze site-ul http://www.eac.md/testing/sat/ şi să se înregistreze în vederea susţinerii testului SAT sau ACT pînă la data de 02 noiembrie 2018.

Informaţii suplimentare cu privire la admiterea în instituţiile de învăţămînt militar din SUA pot fi obţinute contactînd reprezentantul J1Direcție personal, locotenent major Victor Vîrlan, la numărul de telefon: +373 22252323.

Link-uri utile: http://www.usafa.af.mil; http://www.westpoint.edu.

 

Oferta de studii

în cadrul Academiei Militare a Forţelor Terestre din or. Evelpidon

pentru anul universitar 2019-2020

Republica Elenă

Academia Militară a Forţelor Terestre din or. Evelpidon

Durata studiilor în cadrul instituţiei menţionate este de 5 ani, dintre care primul an este destinat studierii limbii greacă prin intermediul limbii engleze (cunoaşterea limbii engleze la nivelul B obligatoriu).

Cheltuielile legate de instruire sunt acoperite integral de către Ministerul Apărării al Republicii Elene, precum şi cel al Republicii Moldova.

Candidatul trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 24 ani, pînă la 31 decembrie 2019, să nu aibă antecedente penale, să nu fie înregistrat în lista persoanelor interzise în Grecia şi Uniunea Europeană, să aibă efectuate toate vaccinele necesare şi nu trebuie să fie purtător al unei boli contagioase.

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere pentru studii la Academia Militară a Forţelor Terestre din Grecia, se face pe baza dosarului de candidat, ce va conţine următoarele documente:

— Copia legalizată a certificatului de naştere şi a traducerii acesteia în limba engleză;

— Copia legalizată a diplomei de bacalaureat şi a traducerii acesteia în limba engleză,

— Copia paşaportului (biometric);

— Certificatul medical privind starea de sănătate (de către Comisia medico-militară);

— Cazierul juridic eliberat cu cel mult o lună înainte de data înscrierii;

— Rezultatele la testările efectuate în cadrul Academiei Militare a Forţelor Armate (test de cunoaştere a limbii engleze, testarea pregătirii fizice şi psihologice);

— Scrisoare de intenţie a candidatului în limbă engleză în care să justifice alegerea sa privind studiile în cadrul academiei respective şi formarea de militar/ofiţer.

Informaţia necesară pentru înregistrarea la concursurile de admitere în cadrul instituţiei de învăţământ militar în ţăra menţionată, urmează a fi remisă pe adresa electronică minodora.clima@army.md sau J1@army.md.

Dosarele candidaţilor pentru studiile universitare de licenţă urmează a fi transmise în Direcţia J1 personal și mobilizare prin intermediul centrelor militare teritoriale.

Responsabil de informaţie şi persoana de contact:

lt. maj. V. Vîrlan, tel.: 022252323.

 

Republica Turcia

Academia Militară a Forţelor Terestre din or.Ankara

Durata studiilor în cadrul instituţiei menţionate este de 5 ani, dintre care primul an este destinat studierii limbii turcă prin intermediul limbii engleze (cunoaşterea limbii engleze la nivelul B obligatoriu).

Candidatul trebuie să aibă vîrsta cuprinsă între 18 şi 24 ani, pînă la 31 decembrie 2018, să nu aibă antecedente penale, să nu fie înregistrat în lista persoanelor interzise în Turcia, să aibă efectuate toate vaccinele necesare şi nu trebuie să fie purtător al unei boli contagioase.

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere pentru studii la Academia Militară a Forţelor Terestre din Turcia, se face pe baza dosarului de candidat, ce va conţine următoarele documente:

— Copia legalizată a certificatului de naştere şi a traducerii acesteia în limba engleză;

— Copia legalizată a diplomei de bacalaureat şi a traducerii acesteia în limba engleză,

— Copia paşaportului (biometric);

— Certificatul medical privind starea de sănătate (de către Comisia medico-militară);

— Cazierul juridic eliberat cu cel mult o lună înainte de data înscrierii;

— Rezultatele la testările efectuate în cadrul Academiei Militare a Forţelor Armate (test de cunoaştere a limbii engleze, testarea pregătirii fizice şi psihologice);

— Scrisoare de intenţie a candidatului în limbă engleză în care să justifice alegerea sa privind studiile în cadrul academiei respective şi formarea de militar/ofiţer.

Dosarele candidaţilor pentru studiile universitare de licenţă urmează a fi transmise până la data de 16.06.2018.

Informaţia necesară pentru înregistrarea la concursurile de admitere în cadrul instituţiilor de învăţămînt militar în ţările menţionate, urmează a fi remisă pe adresa electronică minodora.clima@army.md sau J1@army.md.

Dosarele candidaţilor pentru studiile universitare de licenţă urmează a fi transmise în Direcţia J1 personal și mobilizare prin intermediul centrelor militare teritoriale.

Responsabil de informaţie şi persoana de contact:

V. Vîrlan, tel.: 022252323.

© 2011 Ministry of Defense.
All rights reserved.

Resources

Ministry of Defense

e-mail: cancelariama@army.gov.md

General Staff

e-mail: cancelariama@army.gov.md

Social Media